Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Mila Lifestyle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.mila-lifestyle.nl
Oudeweg 28
8316 AC Marknesse
06 - 40 55 41 06
info@mila-lifestyle.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken

Mila Lifestyle verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan jou verlenen:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens
 • (Portret)foto’'s
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerken

Mila Lifestyle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan jou verlenen:

 • Het kunnen uitvoeren van onze diensten in de breedste zin des woords (zowel online als offline), waaronder begrepen maar niet beperkt tot: verzorgen van bedrijfsfotografie, verzorgen van mailings, het beheren van mailboxen en het verzorgen en beheren van websites
 • Telefonisch of per e-mail contact met je kunnen opnemen
 • Het uitvoeren van onze activiteiten op social media, waaronder maar niet beperkt tot: het plaatsen van berichten op zowel onze eigen social media als op de social media van onze klanten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Mila Lifestyle verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan jou verlenen:

 • Op basis van jouw toestemming
 • Ter uitvoering van een overeenkomst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang: de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen jouw privacybelang. Zodra jouw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Mila Lifestyle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij je gegevens verzamelen, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Mila Lifestyle verwijdert jouw gegevens in ieder geval 10 jaar na het laatste contact, omdat jouw gegevens dan niet meer langer noodzakelijk voor ons zijn.

Opslaan van gegevens

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mila Lifestyle of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mila Lifestyle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mila Lifestyle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Mila Lifestyle gebruikt slechts technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mila Lifestyle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mila Lifestyle Onderaan iedere mailing vind je overigens de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mila-lifestyle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Mila Lifestyle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mila Lifestyle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mila-lifestyle.nl.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Mila Lifestyle behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Mila Lifestyle adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 16 aug 2022.

Mila Lifestyle trainster & coach

Op zoek naar de vitaalste en
energiekste versie van jezelf?

Bel/app 06 - 40 55 41 06
Mail info@mila-lifestyle.nl
Bezoek Oudeweg 28, 8316 AC Marknesse
Openingstijden
Maandag  08:00 - 13:00 - 18:30 - 21:30
Dinsdag  08:00 - 13:00 - 18:30 - 21:30
Woensdag  08:00 - 13:00 Op Afspraak 19:00 - 21:00
Donderdag  08:00 - 13:00 Op Afspraak 19:00 - 21:00
Vrijdag  08:00 - 13:00 Op Afspraak -
Zaterdag  09:00 - 11:00 Op Afspraak -
Veeg over de tabel om de volledige tabel te bekijken